Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Begripsomschrijving

1. ‘Zuidhaven Utrecht’ is de handelsnaam van de sportaccommodatie, die wordt geëxploiteerd aan de Vrieslantlaan 2 te Utrecht, statutair gevestigd te Utrecht.

2. Bezoekers zijn alle natuurlijke personen die van de omschreven lokaliteit gebruik maken.

3. Actieve bezoekers zijn bezoekers die gebruik maken van de aangeboden sportfaciliteiten. Actieve bezoekers staan ingeschreven in het ledenbestand van Zuidhaven Utrecht.

Artikel 2 | Veiligheid

1. Actieve bezoekers zijn verplicht vóór gebruikmaking van de sportfaciliteiten zich op de hoogte te stellen van de huisregels, veiligheidsregels en Algemene Voorwaarden van Zuidhaven Utrecht welke zich bevinden bij de balie en in de directe nabijheid van de boulderwanden. Bij onduidelijkheid van die voorschriften of de wijze van naleving daarvan verplicht de bezoeker zich duidelijkheid te verkrijgen door zich te wenden tot het aanwezige personeel, alvorens van de geboden faciliteiten gebruik te maken.

2. Actieve bezoekers verplichten zich slechts gebruik te maken van de geboden faciliteiten indien hun gezondheidstoestand optimaal is en hun conditie voldoende is om de aangeboden sportactiviteiten te ondernemen.

3. Actieve bezoekers verplichten zich bij de gebruikmaking van de geboden faciliteiten niet enkel oog te hebben voor hun eigen veiligheid, doch ook die van anderen.

4. De veiligheidsregels staan omschreven in de ‘huisregels boulderen‘.

Artikel 3 | Toegang

1. Iedere actieve bezoeker die gebruik wil maken van de aangeboden sportfaciliteiten schrijft zich bij zijn eerste bezoek in bij de balie en verklaart daarmee huis- en veiligheidsregels en de algemene voorwaarden te accepteren en ontvangt desgewenst een kopie van het ingevulde inschrijfformulier.

2 Iedere actieve bezoeker meldt zich te allen tijde voor aanvang van de sportactiviteiten bij de balie.

3 Kinderen onder de 8 jaar hebben geen toegang tot de matten en de boulderwanden en kunnen derhalve niet actief deelnemen aan sportactiviteiten bij Zuidhaven Utrecht.

4 Actieve bezoekers van 8 tot 12 jaar hebben slechts toegang tot de boulderfaciliteiten onder direct toezicht van tenminste één meerderjarige bezoeker die het inschrijfformulier ondertekent. Zelfstandig boulderen is toegestaan vanaf 12 jaar.

5 Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren.

6 Zuidhaven Utrecht is gerechtigd de openingstijden zelfstandig te bepalen en de bezoekersduur te beperken.

7 Strippenkaarten zijn 1 jaar geldig vanaf datum van aankoop.

8 Automatische incasso van de abonnementen vind plaats rond de 27ste van iedere maand. Er vind van deze afschrijving geen vooraankondiging plaats.

9 Zuidhaven Utrecht behoud zich het recht voor om periodiek een prijswijziging door te voeren na een voorafgaande kennisgeving via nieuwsbrief / email.

Artikel 4 | Verwijdering en uitsluiting

Bezoekers die zich naar oordeel van het personeel van Zuidhaven Utrecht niet houden aan de algemene voorwaarden en of veiligheidsvoorschriften en/of huisregels en/of zich zodanig gedragen dat doorvoor de orde, concentratie of de veiligheid in gevaar komt, kunnen terstond eenmalig worden verwijderd. Bij herhaling kan Zuidhaven Utrecht besluiten tot uitsluiting.

De verwijderde c.q. uitgesloten bezoeker heeft geen recht op restitutie van lidmaatschaps- of toegangsgelden.

Artikel 5 | Aansprakelijkheid

1. Zuidhaven Utrecht is nimmer aansprakelijk voor schade die bezoekers lijden als gevolg van diefstal of verlies in of rondom de accommodatie. Evenmin is Zuidhaven Utrecht ooit aansprakelijk voor schade van of toegebracht door bezoekers die (mede) het gevolg is van een beperkte lichamelijke conditie of gezondheid van de bezoeker of door gebreken en/of tekortkomingen van door de bezoeker gebruikte eigen bouldermaterialen.

2. Evenmin kan schade als gevolg van overtredingen door de bezoeker van deze algemene voorwaarden en/of veiligheidsvoorschriften leiden tot enige aansprakelijkheid van Zuidhaven Utrecht.

Personeelsleden van Zuidhaven Utrecht zijn behoudens in geval van instructie van bezoekers niet belast met enige vorm van toezicht op de veiligheid van bezoekers, zodat Zuidhaven Utrecht geen aansprakelijkheid ter zake aanvaardt.

3. Zuidhaven Utrecht aanvaardt de aansprakelijkheid van schade van bezoekers die het bewezen gevolg is van een gebrek aan het door Zuidhaven Utrecht geboden materiaal, behoudens in het geval dit materiële gebrek niet aan Zuidhaven Utrecht kan worden toegerekend.

4. Zuidhaven Utrecht levert in enkele gevallen diensten in de vorm van instructies; Zuidhaven Utrecht is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten van ondergeschikten dan wel geheel of gedeeltelijk aan die ondergeschikten is toe te rekenen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de ondergeschikte.

5. Indien Zuidhaven Utrecht op enigerlei grond aansprakelijk mocht zijn zal die aansprakelijkheid slechts kunnen leiden tot schadevergoeding voor zover die aansprakelijkheid door de verzekering van Zuidhaven Utrecht is gedekt en tot maximaal het bedrag dat op grond van die verzekering wordt uitgekeerd.

Indien de verzekeraar van Zuidhaven Utrecht niettegenstaande de dekking niet overgaat tot uitkering aan de benadeelde of indien de verzekeraar niet tot uitkering gehouden is op grond van een niet door de verzekering gedekte toerekenbare tekortkoming van Zuidhaven Utrecht, is de aansprakelijkheid van Zuidhaven Utrecht beperkt tot maximaal € 10.000,- per gebeurtenis.

Artikel 6 | Toepasselijke Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het tijdstip van de aan de onderzijde vermelde datering die gelijk valt met het moment van publicatie.

Zuidhaven Utrecht is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe voorwaarden treden aanstonds na publicatie in werking en zij kunnen geen afbreuk doen aan de tevoren verworven rechten van bezoekers, behoudens bij hernieuwde lidmaatschappen en na afloop van het lidmaatschap.

Zuidhaven Utrecht, 20-11-2020